KAKO DO PRIVREMENOG BORAVKA ZA STRANCE U SRBIJI?

    Aktuelna geopolitička situacija dovela je do povećanog interesovanja stranaca za organizovanje centra svojih životnih i poslovnih aktivnosti u Republici Srbiji. Samim tim, moraju proći put od prijave boravišta, preko privremenog boravka u Republici Srbiji do eventualno stalnog nastanjenja.Najpre je potrebno da razlikujemo pojmove kao što su:


- Kratkotrajni boravak (boravak u Republici Srbiji do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana računajući od dana prvog ulaska);

- Privremeni boravak (boravak duži od 90 dana, u trajanju do 1 godine, sa mogućnošću produženja);


- Stalno nastanjenje ili stalni boravak (predstavlja dozvolu za dugotrajni boravak stranog državljanina u Republici Srbiji, pod zakonom propisanim uslovima);
I Kratkotrajni boravak stranaca u Republici Srbiji


Prijava boravišta stranca vrši se u dežurnoj službi policijske stanice na čijoj teritoriji je adresa objekta u kome je stranac smešten ili u područnoj policijskoj upravi, organizacionoj jedinici koja obavlja poslove u vezi sa kretanjem i boravkom stranaca.Prijavu boravišta stranca vrše:


1. Pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja pružaju usluge smeštaja uz nadoknadu, odnosno njihovi pravni zastupnici, u roku od 24 časa od časa pružanja usluge smeštaja strancu;


2. Pravna lica, preduzetnici i fizička lica kod kojih je stranac      došao u posetu, odnosno njihovi pravni zastupnici ili lice koje oni ovlaste u roku od 24 časa od dolaska stranca u posetu.Lice koje vrši prijavu boravišta stranca policijskom službeniku na uvid dostavlja:


- Stranu putnu ispravu ili drugu ispravu koju stranac poseduje kao i druge isprave u zavisnosti od toga ko vrši prijavu boravišta:


a) Za pravno lice ili preduzetnika:

    - Dokaz o vlasništvu nepokretnosti u kojoj stranac boravi;

    - Izvod iz APR;

    - Adresa na kojoj stranac boravi;


b) Za fizičko lice ako stranac boravi na njegovoj adresi prebivališta:

    - Lična karta lica kod koga je stranac došao u posetu;


c) Za fizičko lice ako stranac boravi na adresi koja je različita od adrese prebivališta lica koje vrši prijavu boravišta stranca:

    - Lična karta lica kod koga stranac dolazi u posetu;

    - Dokaz o pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti u kojoj   stranac boravi (ugovor o kupovini stana odnosno kuće, zakupu stana i sl.);
II Privremeni boravakPrivremeni boravak je dozvola boravka stranog državljanina u Republici Srbiji i može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana, a najduže godinu dana. Zakon o strancima navodi da se privremeni boravak može odobriti po osnovu:


1) Zapošljavanja;

2) Školovanja ili učenja srpskog jezika;

3) Studiranja;

4) Učestvovanja u programima međunarodne razmene      učenika ili studenata;

5) Stručne specijalizacije, obuke i prakse;

6) Naučno istraživačkog rada ili druge naučno obrazovne aktivnosti;

7) Spajanja porodice;

8) Obavljanja verske službe;

9) Lečenja ili nege;

10) Vlasništva nad nepokretnosti;

11) Humanitarnog boravka;

12) Statusa pretpostavljene žrtve trgovine ljudima;

13) Statusa žrtve trgovine ljudima;

14) Drugih opravdanih razloga u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom.


Zakon predviđa da se privremeni boravak može odobriti u trajanju do 1 godine i produžiti na isti period. Zahtev za odobrenje privremenog boravka podnosi se u Policijskoj upravi za grad Beograd, Upravi za strance i područnim policijskim upravama, u zavisnosti od adrese boravišta ili stanovanja stranog državljanina, organizacionim jedinicama koje su nadležne za boravak i kretanje stranih državljana na teritoriji Republike Srbije. Ono što je novo jeste mogućnost podnošenja zahteva elektronskim putem.POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ODOBRENjE PRIVREMENOG BORAVKA


a) Obavezna dokumentacija za odobrenje privremenog boravka (po svakom osnovu):

   

    • važeći lični ili službeni pasoš

    • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka

    • prijava adrese boravišta ili stanovanja u Republici Srbiji

    • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka

    • dokaz o uplati administrativne takse

    • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas)

    • popunjen formular


b) Uz obaveznu dokumentaciju postoji i posebna

dokumentacija koja se prilaže po svakom

navedenom osnovu.


Ukoliko proces odobrenja boravka započinjete angažovanjem advokata, dobićete tačnu listu potrebnih dokumenata, kao i pomoć u prikupljanju potrebne dokumentacije.


Vrlo je bitno da u trenutku podnošenja zahteva za privremeni boravak stranac mora prikazati nadčležnim organima da ima dovoljno sredstava za zdržavanje. Ono što izaziva dileme u praksi je pitanje, koliko je to zapravo novca?


U praksi, stranac će ispunjavati ovaj uslov ukoliko na svom bankarskom nerezidentnom računu u Srbiji bude raspolagao najmanje iznosom koji je jednak minimalnoj zaradi utvrđenoj u Srbiji, a za sve mesece unapred, odnosno za period za koji aplicira (dakle ako aplicira za godinu dana, iznos je 12 puta minimalna zarada utvrđena u Republici Srbiji). 


Takođe, stranac koji aplicira za privremeni boravak po osnovu zaposlenja može kao dokaz priložiti obračun zarada, ugovor o radu, garanciju poslodavca da će snositi troškove izdržavanja stranca i sl.


Pored uslova da stranac za vreme privremenog boravka bude materijalno obezbeđen, potrebno je i da stranac poseduje zdravstveno osiguranje. Da bi ispunio ovaj uslov stanac može prikazati privatnu polisu zdravstvenog osiguranja koje važi i u Srbiji ili zdravstvenu knjižicu iz matične države uz poseban uslov da ona važi i u Srbiji, na onsovu bilatelarnog ugovora ili oduke Vlade (evropska kartica zdravstvenog osiguranja). 


Takođe, kao dokaz može poslužiti i garancija poslodavca ili fizičkog lica da će pokriti troškove pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno lečenja hroničnih bolesti.


Obrada podnetog zahteva i kontrola Ministarstva unutrašnjih poslova može trajati do 30 dana. Često nije jasna razlika u praksi između radne dozvole i dozvole za privremeni boravak, pa je potrebno naglasiti da su ovo dve različite stvari o kojima odlučuju različiti državni organi. Naime, Nacionalna služba za zapošljavanje izdaje radne dozvole samo onim licima kojima je prethodno odobren privremeni boravak. 


Iz toga proizilazi da ukoliko želite da dobijete radnu dozvolu, prethodno morate imati odobrenje za privremeni boravak. Međutim, odredba Zakona o strancima kojom je propisano podnošenje objedinjenog zahteva za privremeni boravak i dozvolu za rad konačno je počela da se primenjuje od 1. decembra 2020. godine. Ovi postupci, iako odvojeni, međusobno su isprepletani i značajno u praksi olakšavaju život kako strancima tako i poslodavcima. Ovo je zaista velika prednost, imajući u vidu da postoje stranci koji raspolažu veštinama i znanjem koje je potrebno i poželjno ne za određene poslodavce. I ne samo to, ovo olakšava dolazak i osnivanje firmi stranog kapitala u Republici Srbiji i poslovanje privrednih društava čiji su direktori strani državljani.Pored zakosnkih osnova, u praksi stranci apliciraju za privremeni boravak i po dva dodatna osnova a to su:


1. Posedovanje nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije (u kom slučaju je potrebno pored ostale dokumentacije priložiti dokaz o vlasništvu ili overen ugovor o kupoprodaji nepokretnosti);


2. Osnivanje firme u Republici Srbiji U oba slučaja, uz stručnu pomoć najlakše ćete doneti odluku šta je za vas najpovoljnije.
III Stalno nastanjenje


Stalno nastanjenje je dozvola za dugotrajni boravak stranog državljanina u Republici Srbiji. Stranac ima pravo da nakon pet godina neprekidno odobrenog privremenog boravka u Republici Srbiji podnese zahtev za stalno nastanjenje. 


U trenutku podnošenja zahteva za odobrenje stalnog nastanjenja stranac mora imati odobren privremeni boravak po nekom od osnova propisanih za odobrenje privremenog boravka.


Neprekidnim boravkom smatra se efektivni boravak stranca na teritoriji Republike Srbije, sa mogućnošću višekratnog odsustva iz Republike Srbije do deset meseci ili jednokratnog odsustva do šest meseci, u periodu od pet godina.


U posebnim slučajevima stalno nastanjenje može se odobriti i strancu:


- Koji je na teritoriji Republike Srbije u bračnoj ili vanbračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije ili strancem kome je odobreno stalno nastanjenje proveo neprekidno najmanje tri godine na odobrenom privremenom boravku po osnovu spajanja porodice;


- Maloletniku na privremenom boravku u Republici Srbiji, ako je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije ili stranac kome je odobreno stalno nastanjenje;


- Koji je poreklom iz Republike Srbije;


- Drugom strancu koji ima odobren privremeni boravak, ako to nalažu razlozi humanosti ili to predstavlja interes za Republiku Srbiju.
Naravno, potrebno je podneti zahtev uz kompletnu dokumentaciju i dokaz o uplati republičke administrativne takse. Stranac koji boravi bez zakonskog osnova mora da napusti Republiku Srbiju odmah ili u roku koji nije duži od 30 dana, a koji mu rešenjem odredi nadležni organ.


Ukoliko stranac ne napusti Republiku Srbiju u skladu sa rešenjem o vraćanju, biće prinudno udaljen iz Republike Srbije.


Ovaj tekst ne predstavlja pravni savet, ni pravno mišljenje te je za bliže i detaljnije informacije potrebno konsultovati advokatske kancelarije koje se bave ovom oblašću.

Advokat Irina (Graovac) Krezović