Razvod braka - advokatska kancelarija Tomic - Krezovic
Usluge
Oblasti Rada
Logo - Avokatska kancelarija Tomić - Krezović
Privredno pravo

 • Statusne promene privrednih društava (analiza i predlozi najekonomičnijih rešenja, osnivanje privrednih društava, promene pravne forme, prenos udela, povećanje i smanjenje kapitala, priprema dokumentacije za sprovođenje svih promena pred Agencijom za privredne registre dokapitalizacija, due - dilligence)
 • Ugovori (sastavljanje, analiza i savetovanje, NDA klauzule)
 • Zastupanje u sporovima pred Privrednim sudom
 • Zastupanje u privrednim prestupima
 • Izrada opštih i pojedinačnih akata koje je dužno da poseduje svako pravno lice u skladu sa zakonima Republike Srbije
Logo - Avokatska kancelarija Tomić - Krezović
Radno pravo

 • Konsultacije u oblasti radnih odnosa
 • Sastavljanje svih vrsta ugovora o radu
 • Raskid ugovora o radu
 • Dobijanje dozvole za privremeni boravak i rad za strance
 • Osnivanje sindikata 
 • Izrada kolektivnih ugovora, pravilnika koje Poslodavac po zakonu mora da poseduje i drugih opštih akata 
 • Zastupanje u radnopravnim sporovima
 • Posredovanje u postupcima za utvrđenje zlostavljanja na radu (mobinga)
 • Zastupanje i savetovanje u postupcima pred Inspekcijom za rad
Logo - Avokatska kancelarija Tomić - Krezović
Građansko pravo

 • Zastupanje pred osiguravajućim društvima i sudovima u postupcima za naknadu štete
 • Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti (sastav i analiza rizika)
 • Ugovorni odnosi (sastav ugovora, tumačenje, analiza, priprema za overu kod javnog beležnika)
 • Zastupanje u parničnim postupcima u svim imovinsko pravnim postupcima
 • Zaštita potrošača
Logo - Avokatska kancelarija Tomić - Krezović
Porodično pravo

 • Zastupanje u postupcima za razvod braka (po tužbi ili na osnovu sporazuma)
 • Zastupanje u postupcima poveravanja i izdržavanja dece
 • Zastupanje u postupcima za deobu bračne tekovine
 • Zastupanje u postupcima zaštite od nasilja u porodici
Logo - Avokatska kancelarija Tomić - Krezović
Nasledno Pravo

 • Zastupanje u ostavinskim postupcima: sastavljanja testamenata i ugovora o doživotnom izdržavanju i kao i  zastupanje u svim postupcima do kojih dođe u vezi sa primenom ili raskidom  ugovora o doživotnom izdržavanju ili poništaja testamenta
 • Zastupanje u sporovima u vezi sa podelom ili sastavom zaostavštine
 • Zastupanje u postupcima u vezi sa sa lišenjem ili isključenjem prava na nužni deo
 • Zastupanje u drugim naslednopravnim postupcima
Logo - Avokatska kancelarija Tomić - Krezović
Poresko Pravo

 • Savetovanje klijenata u oblasti primene poreskih propisa
 • Podnošenje poreskih prijava i zastupanje u poreskim postupcima
 • Zastupanje u postupcima inspekcijskog nadzora Poreske uprave
 • Analiza najekonomičnijih poreskih modela poslovanja
Logo - Avokatska kancelarija Tomić - Krezović
Prekršajno i krivično pravo

 • Odbrana okrivljenih i zastupanje oštećenih u pretkrivičnim postupcima pred Osnovnim i Višim javnim tužilaštvom
 • Odbrana okrivljenih i zastupanje oštećenih u krivičnim postupcima pred Osnovnim i Višim sudovima 
 • Odbrana okrivljenih i zastupanje oštećenih pred tužilaštvima i sudovima posebne nadležnosti 
 • Odbrana maloletnih učinilaca krivičnih dela 
 • Zastupanje maloletnih oštećenih u krivičnim postupcima
 • Odbrana i zastupanje u prekršajnim postupcima
Logo - Avokatska kancelarija Tomić - Krezović
Postupci eksproprijacije

 • Zastupanje ranijih sopstvenika u postupcima pred Opštinskim organima uprave
 • Zastupanje u vanparničnim postupcima za utvrđivanje tržišne vrednosti eksproprisanih nepokretnosti pred sudovima na teritoriji Republike Srbije
Logo - Avokatska kancelarija Tomić - Krezović
Povreda prava na suđenje u razumnom roku

 • Zastupanje u vanparničnim postupcima zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku 
 • Podnošenje tužbi za naknadu štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku